Terms and conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franko verkocht worden.
 2. De leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.
 3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling of terugname, blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestellingen, te eisen.
 4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de rekening volledig vereffend is.
 5. De onstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht binnen de acht dagen na levering, zal beschouwd worden als aanvaarding van onze leveringen en prijzen.
 6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts een gedeelte van de be- stelling is.
 7. Onze rekeningen zijn betaalbaar kontant en bij ontvangst der faktuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.
 8. De verkoper houdt zich het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomende uit prijswijzigingen bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, sociale wetten, BTW of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beinvloeden, toe te passen op de bestellingen of gedeelten van bestellingen en werken die nog te leveren of uit voeren zijn.
 9. Niet-betaling van één of meer fakturen op de vervaldag heeft voor gevolg dat alle voorgaande en nog openstaande vorderingen onmid- dellijk eisbaar worden alvorens tot aflevering of verdere aflevering van goederen zal overgegaan worden, onverminderd het recht om alle kontakten te annuleren.
 10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
 11. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg noch afwijkingen van één der algemene voorwaarden.
 12. Nalatigheidsintrest wordt aangerekend aan 1,5% per maand, te berekenen vanaf de faktuurdatum. Een schadebeding van 15% zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden aangerekend bij laattijdige betaling.
 13. Accessori BVBA heeft een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderschreven bij maatschappij AXA onder polisnummer 730272268. Deze polis dekt volgende kapitalen : Letselschade en zaakschade gemengd 1.500.000€, onstoffelijke schade 125.000€. Op eenvoudig verzoek kan de klant een kopie van deze polis verkrijgen. De klant voorziet een afstand van verhaal voor alle mogelijke schade toegebracht door Accessori BVBA of één van diens aangestelden aan de klant of een derde voor bedragen hoger dan de verzekerde kapitalen in de vermelde polis.
 14. In geval van gerechtelijke procedure, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN bevoegd.